ALHASSA

RIYADH

KING FAHAD ROAD

SHORFAT

Boulevard

RIYADH FRONT

Riyadh Park

HAYAT MALL